Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Povinnosť kupujúceho

Kupujúci je vo vlastnom záujme povinný bezprostredne po obdržaní zásielky ju prekontrolovať a ihneď informovať predajcu o prípadne zistených chybách.

Postup pri reklamácii:

a) spojiť sa telefonicky alebo mailom s predávajúcim

b) osobným doručením na adresu predajcu

Kupujúci je povinný uviesť:

a) číslo objednávky (variabilný symbol)
b) čo najvýstižnejšie popísať chybu a ako sa prejavuje
c) doložiť doklad o kúpe - (faktúru)

Povinnosť predávajúceho:

O uznaní oprávnenej reklamácie predávajúci rozhodne najneskôr do troch dní od doručenia reklamovaného tovaru a oznámi to zákazníkovi elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Reklamácia a odstránenie závady bude vybavená bez zbytočného odkladu a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prevzatia reklamácie predajcom, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

II. UPLATNENIE REKLAMÁCIE V ZÁRUČNEJ DOBE

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianským zákonníkom a vzťahuje sa na tovar v záručnej dobe ( dva roky od kúpy). Pri každom tovare je priložená faktúra ( dodací list), ktorá môže slúžiť ako záručný list. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník svojim podpisom pri prevzatí zásielky, či už pri osobnom odbere alebo prebratí od zásielkového dopravcu.Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým čo je na faktúre a skutočne dodaným tovarom ( napríklad druh alebo množstvo ), alebo iné nezrovnalosti na faktúre , je povinný najneskôr do troch dní nahlásiť chybu predávajúcemu, ktorý faktúru vyhotovil.Pokiaľ tak neurobí , vystavuje sa riziku,že neskoršia prípadná reklamácia nebude akceptovaná.

Záručné podmienky

1) Dľžka záruky je zo zákona dva roky a je vyznačená na faktúre alebo záručnom liste.Počíta sa odo dňa vystavenia faktúry.Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave. V prípade výmeny celého výrobku sa záruka nepredlžuje, lebo zákazník dostane nový záručný list. Prípadná ďalšia reklamácia sa bude uplatňovať na jeho základe.

2) Zákazník na vlastné náklady doručí výrobok na adresu predajcu ( dopravu hradí sám).

3) Reklamácia bude vybavená, zákazník bude oboznámený že si tovar môže prevziať, alebo mu bude odoslaný na adresu. V prípade oprávnenej reklamácie uhradí dopravné k zákazníkovi predajca.

4) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v týchto prípadoch:

  • porušením ochranných pečatí alebo nálepiek pokiaľ sú na tovare
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou či návodom
  • používáním výrobku v podmienkach, které neodpovedajú podmienkam použitia uvedených v dokumentácii, príručke či návode
  • poškodením tovaru živlami
  • poškodením tovaru neprimeraným zaťažovaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie

V prípade neoprávnenej reklamácie zákazník opravu hradí sám. Ak bude  pri reklamácii opakovane chýbať sprievodný doklad ( faktúra), má predávajúci právo účtovať poplatok vo výške 3 eur za vyhľadanie týchto dokladov.

5) Obchodník si vyhradzuje právo nahradiť poškodený a prípadne neopraviteľný tovar iným tovarom s rovnakými parametrami.

6) Pokiaľ si zákazník objednaný tovar pri doručení neprevezme, bude mu účtovaný poplatok 15 eur za náklady spojené so zaslaním tovaru.

Pri dodávke viac balíkov na jednu adresu môže poštovné byť vyššie.

Dodacia doba je od dvoch do štyroch týždňov. 

Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.